DESPRE PROIECT

OBIECTIVE

Ideea de ordin metodologic şi didactic de la care s-a plecat în elaborarea prezentului proiect o constituie importanţa pe care o au Internetul şi cântecul pe de o parte în promovarea integrării imigranţilorm iar pe de altă parte în dezvoltării plurilingvismului atât în contextul formal al şcolii, cât şi în cadrul unor cursuri de învăţare pe tot parcursul vieţii. Această abordare sprijină învăţarea centrată pe elev, fiind adaptată cursanţilor aparţnând unor diverse grupe de vârstă.

Pentru a încuraja inovaţia în cadrul educaţiei şi pentru a facilita integrarea în vederea dezvoltării şi îmbunătaţirii interacţiunii, înţelegerii şi a comunicării interculturale, acest proiect îşi propune să producă, să testeze, să optimizeze şi să evalueze materialul didactic pentru limbile italiană, română, rusă, franceză, spaniolă şi portugheză predate ca limbi străine, asociind folosirea cântecelor furnizate de Web (extrem de utile formării competenţelor de comunicare într-o limbă străină şi întăririi competenţelor inerculturale) cu utilizarea mijloacelor audio-vizuale şi a sistemului karaoke.

Materialul didactic disponibil pe acest portal se adreseză atât profesorilor care predau limbile italiană, româna, rusă, franceză, spaniolă şi portugheză, elevilor şi studenţilor de orice vârstă, persoanelor care doresc să înveţe una dintre aceste limbi fără îndrumarea unui profesor, motivate fiind de căutarea unui loc de muncă în străinătate, cât şi instituţiilor care oferă servicii de turism şi turiştilor, ori imigranţilor. Competenţele lingvistice minimale cerute pentru folosirea acestui program trebuie să se situeze cel puţin la nivelul A1 definit în Cadrul European Comun de Referinţă (CECR). Proiectul îşi propune atingerea nivelurilor cuprinse între A2 şi B1/B2.

Alte obiective sunt:

·         să dezvolte conţinuturi, tehnici şi practici inovatoare bazate pe tehnologia TIC pentru programul de învăţare pe tot parcursul vieţii;

·         să transfere aceste idei metodologice din sfera educaţiei pentru adulţi spre alte contexte din Europa, contexte care au aceeaşi percepţie asupra muzicii;

·         să îmbunătăţească calitatea şi cooperarea în cadrul organizaţiilor implicate în educarea adulţilor.

·         disemineze rezultatele obţinute prin site-uri ale partenerilor, prin conferinţe, mese rotunde şi întâlniri în cadrul unor evenimente naţionale şi internaţionale desfăşurate chiar şi în afara ţărilor partenere;

·         să informeze instituţiile, organizaţiiloe şi autorităţile implicate în predarea limbilor despre coerenţa şi beneficiile acestei metode şi despre modalităţile de a o integra în curriculum şcolar;

·         să promoveze schimburi online între experţi din diferite ţări.

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Principalele activităţi ale acestui proiect de Parteneriat Educaţional desfăşurat pe perioada a cinci ani sunt:

 

REZULTATE PRECONIZATE

Crearea unui portal în cinci limbi (italiană, română, rusă, franceză şi spaniolă) care va folosi tehnici şi tehnologii interactive pentru administrarea secvenţei audio şi video. Portalul va cuprinde cinci secţiuni: 

  1. Informaţii generale despre proiect (obiective activităţi, parteneri, rezultate ale proiectului);

  2. Zona dedicată profesorilor va conţine: 1) proceduri metodologice de utilizare a cântecelor pentru învăţarea limbilor străine 2) indicaţii pentru producerea şi utilizarea materialului didactic şi sugestii practice pentru crearea individuală a altor materiale didactice; 3) un raport conţinând informaţii asupra rezultatelor obţinute în urma experimentării materialului didactic;
  3. Zona dedicată elevilor: 1) exemple postate pe internet de cântece (muzică şi versuri), suportul video, karaoke şi fişe de lucru conţinând diverse exerciţii şi activităţi;
  4. Zona dedicată comunităţii de profesori furnizând informaţii despre parteneri, despres autorii materialelor didactice şi despre profesorii care au aplicat la clasă această metodă;

  5. Zona de Contacte care conţine trimiteri către site-urile relevante (resurse pentru învăţarea limbilor, predarea limbilor cu ajutorul cântecelor, al radioului şi al canalelor de televiziune).

 

Dezvoltarea conţinuturilor pentru procesul de predare-învăţare:

  1. Cadrul metodologic, introducerea metodei, obiectivele formative şi cognitive;

  2. Elaborarea de material didactic însoţit de recomandări făcute profesorilor – teme muzicale, vocabular, conţinuturi gramaticale, teste de limbă proiectate pentru autoevaluarea elevilor, exerciţii având ca suport sisteme karaoke;

  3. Analiza tehnică a input-ului lingvistic şi definirea specificărilor tehnice şi a cerinţelor; dezvoltarea de programe şi concepţie grafică.

Experimentarea în ţările partenere:

Plan pentru diseminarea rezultatelor având scopul de a determina un număr mare de şcoli şi instituţii care pregătesc profesori să adopte această metodă, o strategie de sustenabilitate precum şi activităţi ulterioare încheierii acestui program.

 

top